A GYŐRI KOSÁRLABDA CLUB

 

ALAPSZABÁLYA

 

I.

 

 

1. Az egyesület neve, célkitűzése, székhelye, színei

 

 

1.1. Győri Kosárlabda Club név alatt egyesület alakult 1992. október 1-jén. A Győri Kosárlabda Club (a továbbiakban: egyesület) jogi személy.

 

1.2. Célkitűzése:

 

Győr város kosárlabda sportjának

- összefogása,

- minőségi szintre emelése,

- versenyzési lehetőség biztosítása,

- szakmai utánpótlásképzés a kosárlabdasportban,

- kosárlabda-rendezvények szervezése,

- a kosárlabda sport népszerűsítése,

- nemzetközi sportkapcsolatok ápolása,

- egészséges életmódra nevelés,

a fentiekkel kapcsolatos reklámtevékenység folytatása.

 

Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 2.§ (1) bekezdés a) pontja és 26.§. c) pontjának 14. alpontja – sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – alapján közhasznú tevékenységet végez.

 

1.3. Székhelye: Győr, Achim A. u. 11.

 

1.4. Az egyesület színei: sárga-fekete.

  

II.

 

Az egyesület feladatai az 1.2 pontban megjelölt célkitűzések megvalósítása érdekében:

 

1.      Tömegbázis megteremtése

2.      Bajnoki rendszerben való versenyeztetés

3.      Gazdasági, gazdálkodási tevékenység kereteinek megteremtése

 

Az egyesület feladatainak ellátásához a vagyoni eszközöket a tagok befizetéseiből (tagdíj, hozzájárulások), állami, társadalmi, önkormányzati és gazdálkodó szervezetek juttatásaiból és sporttevékenységgel kapcsolatos jogok kezeléséből biztosítja.

 

Az egyesület célkitűzései megvalósítása érdekében hazai, illetve nemzetközi szervezetek munkájában részt vehet, vagy azokhoz tagként csatlakozhat.

 

 

III.

 

Az egyesület gazdálkodása

  

Az egyesület II. fejezet 1.2 pontjában meghatározott célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, az ott meghatározottakhoz kötötten gazdasági tevékenységet folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az egyesület

- biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;

 • - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;
 • - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  

Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

Az egyesület bevételei:

 • - az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
 • - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 • - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 • - a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
 • - a tagdíj;
 • - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
 • - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

 

Az egyesület költségei:

 • - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 • - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 • - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 • - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

    

IV.

 

A tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei

 

1. A tagsági viszony keletkezése

 

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, illetve mindezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik/amelyek

 

-     ezen alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elismerik,

-     vállalják, hogy a tagsággal járó tagdíj összegét maradéktalanul megfizetik,

-     a felvételre vonatkozó írásbeli kérelmére az elnökség döntése alapján felvételt nyer az egyesületbe.

 

2. Jogi személy tag, képviselője útján vesz részt az egyesület tevékenységében.

 

3. Az egyesület minden tagját azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik.

 

4. A tagok jogai

 

-          az egyesület minden tagja szavazati joggal rendelkezik, illetve tisztségviselőt választhat;

-          a természetes személy tag, illetve azon természetes személy, aki jogi személy tagot vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tagot képvisel az egyesületben, minden tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva közügyek gyakorlásától;

-          alanyi jogon igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait;

-          írásban javaslatot tehet az egyesület működésére, gazdálkodására, bejelentéssel élhet az egyesület bármely testületéhez, tisztviselőjéhez;

-          részt vehet az egyesület rendezvényein;

-          a tagfelvétel, törlés és kizárás ügyében az érintett tag fellebbezéssel élhet a közgyűléshez.

 

5. A tagok kötelezettségei

 

-          az alapszabály, valamint az egyesület határozatainak maradéktalan betartása,

-          az egyesület célkitűzéseinek támogatása elősegítése, az elvállalt feladatok végrehajtása,

-          a közgyűlés által megállapított tagdíj pontos fizetése időben és mértékben.

-          a tag kötelezettségei teljesítése során köteles figyelembe venni a FIBA, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége fegyelmi szabályzatait, a sportról szóló mindenkor hatályos magyar jogszabályokat, valamint a Munka Törvénykönyve fegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezéseit.

 

V.

 

A tagsági viszony megszűnése

 

A tagsági viszony megszűnik

 

-          a tag önkéntes kilépésével, illetve halálával,

-          a tag kizárásával,

-          a tagdíjfizetés elmulasztása esetén törléssel,

-          az egyesület megszűnésével

-          jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

 

A tagot az egyesület elnöksége írásbeli határozattal kizárhatja, amennyiben a tag

 

-          a jelen alapszabályt súlyosan vagy ismételten megszegi,

-          vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület működését veszélyezteti, illetve a vele való rendes együttműködés az egyesület keretein belül lehetetlenné válik.

 

A tagot az egyesület elnöksége írásbeli határozattal törli a tagok sorából, amennyiben a tag a tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségnek az esedékességtől számított 6 hónapon belül, írásbeli felszólítás után sem tesz eleget.

 

A tagot kizáró és törlő határozatot az érintett tagnak írásban, ajánlott levélben, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül kézbesíteni kell. A tag az őt kizáró határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az elnökségnél kell írásban benyújtani, amely ezt követően 3 napon belül köteles összehívni a fellebbezés elbírálására jogosult közgyűlést.

 

A tagnak, kilépési szándékát írásban kell benyújtani az egyesület elnökségéhez.

 

 VI.

 

Az egyesület szervezeti felépítése

 

1.      Közgyűlés

2.      Elnökség

3.      A közgyűlés által alapított bizottságok.

 

1. A közgyűlés

 

1.1 A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely az egyesület összes tagjából áll.

 

1.2 Az egyesület évente legalább egy közgyűlést köteles tartani. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlés nyilvános.

 

1.3 A közgyűlést össze kell hívni, ha

 

-          az egyesület tagjainak legalább egyharmada írásban kéri,

-          az elnökség az összehívást indítványozza,

-          a megyei bíróság az összehívást elrendeli.

 

Az elnökség a közgyűlést a kitűzött időpontot megelőző legalább 14 nappal ajánlott levélben hívja össze a tagoknak küldött meghívó kézbesítésével, amely tartalmazza a közgyűlés napirendjét.

 

1.4 A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén változatlan napirenddel az új közgyűlést 20 napon belül a fenti 1.3 pontban írottak szerint kell összehívni, amely közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeiről.

 

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg.

 

1.5 A közgyűlés hatásköre

 

A közgyűlés egyszerű többséggel, kizárólagosan jogosult dönteni a következő kérdésekben

 

-          az egyesület elnökének az elnökség és a bizottságok tagjainak megválasztása,

-          jóváhagyja az elnökség ügyrendjét, általános hatáskörrel felügyeli tevékenységét,

-          döntés az egyesület éves költségvetésének és munkatervének meghatározásáról,

-          az elnökség éves beszámolójának elfogadása,

-          a tagok által fizetendő tagdíj, valamint az igazolt sportolók által fizetendő sportolói tagdíj esedékességéről és mértékéről,

-          döntés az elnökség határozatai elleni fellebbezési ügyekben,

-          minden más, a tagság egészét érintő ügyben,

-          döntés új szakosztály alakításáról, illetőleg a tagság egészét érintő ügyekben,

-          az egyesület sportszakmai koncepciójának elfogadása minden ötödik évben,

-          az elnökség által előterjesztett közhasznúsági jelentés elfogadása,

-          a jelen fejezet 2.4 pontban megjelölt belső szabályzat elfogadásáról.

 

A közgyűlés minősített, azaz a jelenlévő tagok legalább kétharmadát kitevő többséggel dönt

 

-          az alapszabály elfogadása és módosítása tárgyában,

-          más egyesülethez, szervhez történő csatlakozásról, egyesülésről

-          a tagdíj összegéről, megfizetésének módjáról és idejéről,

-          alapítványok létrehozásáról,

-          az egyesület megszűnéséről.

 

1.6 A jegyzőkönyv

 

A közgyűlést levezető elnök vezeti, akit a közgyűlésen megjelenő tagok egyszerű többséggel választanak maguk közül. Írásbeli jegyzőkönyv készítése esetén a tagok ugyancsak egyszerű többséggel jegyzőkönyvvezetőt és kettő személy jegyzőkönyv-hitelesítőt választanak maguk közül.

 

A közgyűlésen írásban vagy hangfelvétel útján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a közgyűlés helyét, időpontját, az összehívás okát, a jelenlévőket, a napirendi pontokat, valamint a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a közgyűlésen elhangzott valamennyi nyilatkozatnak és meghozott határozatnak. Az írásbeli jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásukkal látják el, és utóbbiak ezt azzal a nyilatkozattal egészítik ki, hogy a jegyzőkönyv a közgyűlésen elhangzottakat hitelesen tartalmazza.

 

A jegyzőkönyv eredeti példányát, illetőleg a hangfelvételt az ellenőrző bizottság megőrzi, azt bármely tag megtekintheti, illetve arról saját költségen másolatot készíthet.

 

2. Az elnökség

 

2.1. Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség az elnökből, egy alelnökből és három tagból áll, akiket a közgyűlés az egyesület tagjai közül három évre választ. Az elnökség tagjai a közgyűlés által visszahívhatók, ha ezt legalább a tagok kétharmada írásban indítványozza. Nem lehet az egyesület elnöke és elnökségi tagja olyan személy, aki olyan más közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Ezen korlátozás az utóbbi közhasznú szervezet megszűntét követő két évig áll fenn. Az elnök, az elnökségi tag, illetőleg az ezen tisztségekre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

  

 

2.2. Az elnökség a maga által megállapított ügyrend alapján tartja üléseit, melyre bárkit meghívhat. Az elnökség ülése nyilvános.

 

Az elnökség ülését szükség szerint, de legalább évente négyszer – minden naptári negyedévben - össze kell hívni. Az ülést az elnök vezeti.

 

Az ülést az elnök hívja össze. Az összehívás írásbeli meghívással történik, amelyet legalább 15 nappal az ülés előtt kell ajánlott levélben megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés napirendjét.

 

Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van, és köztük van az elnök. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést harminc napon belül ismételten meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók.

 

2.3. Döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte esetén az alelnök szavazata dönt. Ülésén jegyzőkönyv készül az 1.6 pontban írottak megfelelő alkalmazásával.

 

Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza meg.

 

2.4. Az elnökség irányítja, szervezi az egyesület munkáját, összefogja az egyesület tagságát; ennek keretében:

 

-          döntésre előkészíti és a közgyűlésen előterjeszti a közgyűlési határozatok tervezetét,

-          megszervezi és figyelemmel kíséri a közgyűlés határozatainak végrehajtását,

-          a két közgyűlés közötti időszakokban intézi az egyesület ügyeit,

-          irányítja az egyesület gazdálkodását, ennek keretében dönt az egyesület célkitűzései megvalósítását szolgáló költségek, kiadások finanszírozásáról,

-          az egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos információkról, az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről, az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának fontosabb adatai nyilvánosságra hozataláról az elnökség az egyesület internetes honlapján (www.gyorkosar.hu) való rendszeres közzététellel gondoskodik;

-          az egyesület irataiba való betekintést az egyesület székhelyén előzetes egyeztetés után az elnöktől bárki kérheti. Az irat-betekintési jog nem sértheti az adatvédelemre és titokvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, valamint a személyiségi jogokat;

-          a közgyűlés és az elnökség döntéseiről, határozatairól nyilvántartást vezet, és ezen határozatokat, döntéseket abban sorszám szerint, egymást követő sorrendben feljegyzi. A nyilvántartás tartalmazza a hozott döntések tartalmát, azok időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát és nevét;

-          a közgyűlés és az elnökség határozatait az érintettekkel az elnökség írásban közli az érintett szerv ülését követő 15 napon belül. A közgyűlés és az elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala az alapítvány internetes honlapján (www.gyorkosar.hu) való megjelenítéssel történik.

-          az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti a közhasznúsági jelentést, amely tartalmazza:

o   a számviteli beszámolót;

o   a költségvetési támogatás felhasználását;

o   a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

o   a cél szerinti juttatások kimutatását;

o   a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

o   a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

o   a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.  

-          dönt

o   az előterjesztett indítványokról és javaslatokról

o   a tagfelvételről, törlésről és a tagok kizárásáról,

o   hazai, illetve nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásról.

 

- a sporttevékenység irányítása körében az elnökség különösen:

o   meghatározza az egyesület csapatainak számát és jellegét,

o   meghatározza a csapatok versenyeztetését,

o   az elnök javaslata alapján meghatározza az egyesülettel jogviszonyban álló személyek, így különösen az edzők személyét és juttatásait,

o   döntés a játékosok leigazolásáról és átigazolásáról; erre az elnökség általános jelleggel írásban felhatalmazhatja valamely tagját is,

o   meghatározza az egyesület játékosainak nyújtandó juttatások jellegét és mértékét,

o   valamely kijelölt tag útján ellenőrzi az egyesület edzőinek munkáját.

 

2.5 Az elnökség fegyelmi eljárást folytat le, amennyiben a tag megszegi az alapszabály III. fejezetében foglalt kötelezettségeit. A fegyelmi eljárást az elnökség a IV. fejezet 5. pontja negyedik fordulatában meghatározott külön rendelkezések alapján folytatja le és az ott meghatározott szankciókról határozhat.

 

2.6. Az elnökség évente írásbeli beszámolót készít a közgyűlés részére az egyesület és az elnökség éves tevékenységéről. A beszámolót a közgyűlésre szóló meghívóhoz csatolni kell minden tag részére.

 

2.7. Az egyesületet az egyesület elnöke önállóan, az alelnök az elnökség egy más tagjával pedig együttesen képviseli harmadik személyekkel, illetve a hatóságokkal szemben. A bankszámla felett az elnök valamely elnökségi taggal együttesen vagy az elnökség két tagja együttesen rendelkezik. Készpénzfizetéshez az egyesület a nyomdai bevételi és kiadási pénztárbizonylatot használ, amelyen az utalványozó az elnök vagy az elnökség másik két tagja vagy a könyvelő.

 

2.8 Az egyesületnél lehetőség van egy társadalmi elnök megválasztására. Társadalmi elnöknek nemcsak az egyesület tagját lehet megválasztani. A társadalmi elnököt a közgyűlés egyszerű többséggel választja meg legalább egy, de legfeljebb kettő évre. Ugyanaz a személy korlátlan alkalommal megválasztható társadalmi elnöknek. A társadalmi elnök tisztsége megszűnik a társadalmi elnök lemondásával és a közgyűlés általi visszahívással is.

 

Amennyiben az egyesületnél társadalmi elnököt választanak, úgy az elnök megnevezése ügyvezető elnökre, az alelnök megnevezése pedig ügyvezető alelnökre változik.

 

Amennyiben az egyesületnél társadalmi elnököt választanak, az elnökség hat tagú. Ebben az esetben a társadalmi elnök az elnökségben szavazati joggal rendelkezik, az egyesület ügyvezető elnökének szavazata pedig két szavazat értékű.

 

A társadalmi elnök alanyi jogon igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, írásban javaslatot tehet az egyesület működésére, gazdálkodására, bejelentéssel élhet az egyesület bármely testületéhez, tisztviselőjéhez, valamint részt vehet az egyesület rendezvényein.

 

A társadalmi elnök az elnökséggel történt előzetes egyeztetést követően jogosult az egyesület képviseletére az elektronikus és az írott médiában.

 

2.9 Az elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

2.10 Az elnökség a közhasznúsági jelentést, valamint az egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos információkat, az éves beszámolót, az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának fontosabb adatait a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig az egyesület honlapján (www.gyorkosar.hu) közzéteszi.

  

 

3. Az egyesület bizottságai

 

3.1. Az egyesületnél alapítástól ellenőrző bizottság működik, mely közgyűlés által az egyesület tagjai közül három évre választott elnökből és két tagból áll. Az elnökség tagjai nem lehetnek az ellenőrző bizottság tagjai.

 

Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése. Az ellenőrzés során a bizottság tagjai jogosultak részt venni a közgyűlésen és az elnökség ülésein, valamint jogosultak az egyesület minden iratába betekinteni és a feladatuk ellátásához szükséges mindennemű felvilágosítást megkapni az elnökségtől és a tagoktól.

 

Az ellenőrző bizottság az évi rendes közgyűlésen beszámol az előző évben végzett munkáról, az ellenőrzés tapasztalatairól.

 

Az ellenőrző bizottság működésének szabályait saját maga állapítja meg.

 

3.2. Új bizottságot szükség esetén a közgyűlés hozhat létre, az erre vonatkozó határozatot az alapszabályhoz csatolni kell.

  

VII.

 

Az egyesület feloszlása

 

Az egyesület feloszlik, ha

 

-          megszűnését a közgyűlés elhatározza,

-          más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja,

-          az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

Az egyesület feloszlása esetén a vagyonról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

 

 

 

Győr, 2007. július 31.

Győri Kosárlabda Klub

Partnereink